Občanská Lidová Demokracie


Go to content

NAŠE TEORIE

Řešení problému demokracie: "Moc lidu"

Nástroj, kterému říkáme Vláda

Vláda se skládá ze stran, které si zvolila společnost. Je to politický boj, který vede k výsledku toho, že jedna strana vyhrává na základě hlasů od svých voličů. Stává se tak diktátorským vládnoucím orgánem, kterému pak celek říká demokracie, přitom jako celek jsme volili pro desítky stran s různými názory, vyznáními a programy. Tedy vládnoucí zvolená strana je jakýmsi zástupcem jen určité části lidu. Tomu zbytku byl jejich program, pro který nevolili vnucen. V tomto bodě se nejedná o demokracii, ale o moderní diktaturu. Navíc to vede k politickému konfliktu členů ve straně, kteří získají různorodý počet hlasů a jen jeden z nich má nejvíce. Přitom pokud sečteme hlasy těch, co jich dostali méně můžou tvořit většinu. Nic se tím však nemění, protože i ti kandidáti, kteří získali méně hlasů vítězí. To je falešná demokracie.

Parlament

Parlament je zakládán, aby zastupoval lid. Skládá se ze zástupců jednotlivých skupin lidí, kteří jsou od nich naprosto izolováni. Aby jsme mohli pochopit charakter parlamentu, musíme pochopit jak vzniká. Buď je volen z volebních obvodů, ze strany nebo koalice. To je však nedemokratický způsob získávání moci pro jednotlivce skrze rozdělování občanů do obvodů, které má pak zastupovat - správně to však znamená, že jim vládne. Neexistuje žádné organizační lidové spojení mezi zástupci, které si lidi zvolili. Tudíž získá hlasy a vytvoří si svůj vlastní monopol na vládnutí.

Skrze tuto formu se volí lidi, kteří za nás rozhodují. Poslanci jsou tak obdarováni posvátností a imunitou, která je však upírána lidem, kteří je k moci dostali. Parlament je tak nástroj jak získat moc. Znamená to tedy, že lid je obětí této politické hry mezi jednotlivci. Propaganda svých stran pak slouží k získání voličů, kteří pro ně budou hlasovat. Hlasy jsou pak manipulovány a kupovány. Chudí lidé nedokáží soutěžit ve volební kampani, a tak se vítězi stávají vždy a jen bohatí. Největší diktarůry světa byly vždy ve stínu parlamentů.

Strana

Strana se skládá z lidí, kteří mají společné zájmy, názory, kulturu, pochází ze stejného místa nebo mají stejnou víru. Strana pak má implementovat svůj model žití na své voliče, rozšiřují tak vliv svého modelu na společnost. Cílem je získat co nejvíce lidí a vytvořit tak větší celek. Strana je tak nástrojem, aby skrze lidi, kteří sdílí stejné názory a společný zájem mohli vládnout lidu jako celku. Tato vládnoucí strana je však v porovnání s lidem menšinou. Účelem strany je pak ovládání moci, kterou mají nečlenové této strany. Po zvolení začnou prosazovat své volební plány což však vede ke konfliktu s ostatními stranami. Tento konflikt pak využijí k tomu, aby mohli poukazovat na jednotlivé strany. Začne tak pomlouvání, zesměšňování činnosti strany a v důsledku toho se zájmy a programy společnosti stanou obětí boje stran o moc. Takový boj vede k vítězství jiného nástroje vlády, tedy k pádu jedné strany a k nástupu druhé. Je to však porážka pro lid, porážka pro demokracii. A navíc mohou být strany kupovány nebo podpláceny zevnitř nebo zvenčí. Strany vznikají, aby zastupovali lid. Vedoucí skupina má pak své členy a nejvyšší vůdce reprezentuje pak celou stranu. Je to tak klamná forma demokracie, která je založena na mocenském, sobeckém obsahu, založený na intrikách, manévrech a tricích v této politické hře. Strana je jen zástupce součástí lidu, ale svrchovanost lidu je nedělitelná.

Referenda

Referenda jsou podvodem na demokracii. Máme zde ty, kteří říkají "ano" a ty, kdo říkají "ne", ale ve skutečnosti nevyjadřují svou vůli. Byli umlčeni koncepcí moderní demokracie. Bylo jim dovoleno, aby vyjádřili jen jedno slovo: ANO nebo NE. To je krutý a utlačovaný systém. Ten, kdo řekne "ne", by měl uvést důvody pro svou odpověď. Měl by vysvětlit, proč neřekl "ano". A ten, kdo řekne "ano", by měl uvést důvody pro schválení a proč neřekl "ne". Každý by měl vyjasnit, co chce a jaké jsou důvody jeho schválení nebo odmítnutí.Jakou cestu musí tedy nastoupit lidská společenství, aby se jednou provždy překonala tato falešná demokracie? Najít nástroj vlády, který nebude stranou, třídou, sektou nebo kmenem, ale nástroj vlády, jímž bude lid jako celek.

Kongres a výbory

Jediný prostředek jak získat demokracii, jsou lidové kongresy a lidové výbory. Jakýkoliv jiný systém není demokratický. Přitom většina stran má ve svém charakteru být demokratická. Přímá demokracie je ideální metoda, která bude­li realizována v praxi, je nepopiratelná a nesporná. Národy ustoupily od přímé demokracie, protože at byl národ sebemenší, bylo nemožné shromáždit ho ve stejné době k projednání, prostudování a rozhodnutí o jeho politice, přímá demokracie zůstala utopickou myšlenkou vzdálenou skutečnosti. Demokracie má jen jednu metodu a jednu teorii.

Za prvé, lid je rozdělen do základních lidových kongresů. Každý základní lidový kongres zvolí svůj sekretariát. Sekretariáty společně tvoří lidové kongresy jiné než základní. Potom masy těchto základních lidových kongresů zvolí správní lidové výbory, které nahradí vládní správu. Tak jsou všechna veřejná zařízení řízena lidovými výbory, které budou odpovědné základním lidovým kongresům a tyto určují politiku, jíž se budou řídit lidové výbory, a dohlížejí na její provádění. Tak se správa i kontrola stává lidovou a zastaralá definice demokracie — demokracie je kontrola vlády lidem — pozbude platnost. Bude nahrazena správnou definicí — demokracie je kontrola lidu, prováděná lidem.

Všichni občané, kteří jsou členy těchto lidových kongresů, přísluší profesionálně nebo funkčně k různým kategoriím, jako dělníci, studenti, obchodníci a řemeslníci, úředníci a členové různých profesí. Musí proto zřídit své vlastní svazy a odbory vedle toho, že jsou jakožto občané členy základních lidových kongresů nebo lidových výborů. Náměty projednávané základními lidovými kongresy nebo lidovými výbory, odbory nebo svazy, nabudou své konečné podoby ve Všeobecném lidovém kongresu, kde se scházejí sekretariáty lidových kongresů, lidových výborů, odborů a profesionálních svazů. To, co navrhne a kodifikuje Všeobecný lidový kongres, který se schází jednou za rok nebo v pravidelných intervalech, bude pak předloženo lidovým kongresům, lidovým výborům, odborům a svazům. Lidové výbory, odpovědné základním lidovým kongresům, zahájí potom výkonnou činnost. Všeobecný lidový kongres není shromáždění členů nebo obyčejných osob, jako je tomu v případě parlamentů, je to shromáždění základních lidových kongresů, lidových výborů, svazů, odborů a všech profesionálních sdružení.

Tímto způsobem je problém nástroje vlády ve skutečnosti vyřešen a diktátorské nástroje zmizí. Lid je nástrojem vlády a problém demokracie je vyřešen.

Vytvořením těchto kongresů dokážeme pochopit své potřeby navzájem. Jen společným řešením můžeme žít štastně, spravedlivě a progresivně.


Back to content | Back to main menu