Občanská Lidová Demokracie


Go to content

STANOVY

1) Jmenujeme se OBČANSKÁ LIDOVÁ DEMOKRACIE - zkratka je OLD

2) Sídlem strany je Česká republika

3) HLAVNÍ CÍLE OLD

a) vytvořit lidové kongresy, výbory, sekretariáty a svazy díky kterým se lidé stanou nástrojem vlády a budou tak opravdu svobodní. Jde nám o přímou demokracii ve které neexistuje žádný vládnoucí jedinec, ale o to, aby občané vládli sami sobě

b) skrze vládu lidu zajistit maximální spravedlnost pro každého občana nehledě na jeho vyznání, kulturu, etniku či národnost

c) podporovat českou kulturu, vzdělání, zdravý životní styl, zvýšit porodnost českého národa, zajistit bezpečnost všech občanů skrze inovaci bezpečnostních složek, více zprůhlednit koloběh peněz daňových poplatníků, zahubit korupci, podvody a svrchovanost

d) aktivně řešit problém Romské menšiny. Kolektivně skrze lidové svazy a kongresy najít objektivní řešení a implementovat ho. Stálým kritizováním a polemizováním se věci nezmění, proto nám jde o aktivní řešení tohoto problému, které si zvolí sám lid, který na to má největší právo jakožto daňoví poplatníci. Je samozřejmé, že při hledání způsobu řešení této situace nebude akceptována žádná metoda, která by nějak porušovala práva a svobodu jednotlivce

e) zvolit si kolektivně zástupce svazů na základě společných debat v lidových kongeresech, kteří budou páteří lidu a kteří budou minimálně jednou do roka pořádat veřejné porady pro celý lid, aby se tak od občanů nedistancovali a aktivně s něma řešili jejich požadavky

f) podporovat životní prostředí a to ve všech směrech

g) zachovávat tradice českého národa, posilovat naši ekonomiku, podporovat české podnikatele

h) jsme proti přijetí eura, podporujeme stáhnutí českých vojáků z misí NATO, budeme usilovat o samostatný český stát

i) vytvoříme nový bezpečnostní orgán, který bude kontrolovat peníze daňových poplatníků a to veřejně

j) zvýšit trestní zodpovědnost, výrazně zvýšit doby trestů, v individuálnách případech povolit trest smrti

k) hlavním cílem OLD je, kolektivně s občany hovořit o problémech, kolektivně je řešit a upravovat tak stanovy a zákony v této repulibce

4) ORGÁNY STRANY

a) Orgány se tvoří z lidových kongresů a lidových výborů.

b) Lid je rozdělen do základních lidových kongresů.

c) Každý základní lidový kongres si zvolí svůj sekretariát.

d) Sekretariáty tak společně tvoří lidové kongresy jiné než základní.

e) Potom masy těchto základních lidových kongresů zvolí správní lidové výbory, které nahradí vládní správu.

f) Tak jsou všechna veřejná zařízení řízena lidovými výbory, které budou odpovědné základním lidovým kongresům a tyto určují politiku, jíž se budou řídit lidové výbory, a dohlížejí na její provádění.

g) Všichni občané, kteří jsou členy těchto lidových kongresů, přísluší profesionálně nebo funkčně k různým kategoriím, jako dělníci, studenti, obchodníci a řemeslníci, úředníci a členové různých profesí. Musí proto zřídit své vlastní svazy a odbory vedle toho, že jsou jakožto občané členy základních lidových kongresů nebo lidových výborů. Náměty projednávané základními lidovými kongresy nebo lidovými výbory, odbory nebo svazy, nabudou své konečné podoby ve Všeobecném lidovém kongresu, kde se scházejí sekretariáty lidových kongresů, lidových výborů, odborů a profesionálních svazů.

h) To, co navrhne a kodifikuje Všeobecný lidový kongres, který se schází jednou za rok nebo v pravidelných intervalech, bude pak předloženo lidovým kongresům, lidovým výborům, odborům a svazům. Lidové výbory, odpovědné základním lidovým kongresům, zahájí potom výkonnou činnost. Všeobecný lidový kongres není shromáždění členů nebo obyčejných osob, jako je tomu v případě parlamentů, je to shromáždění základních lidových kongresů, lidových výborů, svazů, odborů a všech profesionálních sdružení.

5) VŠEOBECNÉ JEDNÁNÍ OLD

Na všech zákonech a chodu státu se podílí sami občané. Všechny orgány výše uvedené vytvoří statistiky, které budou zveřejňovány a vysvětlovány k úplnému pochopení každého občana. Podle nich se pak budou určovat zákony. Zákon přejde v platnost po veřejném schválení ve všeobecném kongresu.

6) MAJETEK OLD

Všechen majetek, který strana bude využívat a potřebovat je majetkem státu. V případě zániku OLD bude všechen majetek spravedlivě rozdělen mezi všechny občany ČR.

7) PRÁVA A POVINNOSTI

OLD je nová forma demokracie. Je povinností každého člena lidového kongresu, tedy všech občanů ČR, aby se na ustanovení práv podíleli společně. Pokud se podílet nebudou, ztratí členství v kongresu a nebudou tak mít nárok na podílení se ve změnách zákonů, potřeb lidu a další. Sankce pro vyloučení z kongresu je 1 rok. OLD se zavazuje povinností sloužit všem svým členům, nepodvádět, neplýtvat veřejnými penězi, měnit zákony bez schválení všeobecným kongresem, veřejně lhát a jakkoliv poškozovat své členy. V případě nedodržení těchto bodů jednotlivcem hrozí odnětí svobody až na 10 let.


Back to content | Back to main menu